ประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาล โดยศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศสถานการณ์ (COVID-19) ให้มีมาตรการควบคุมสูงสุดในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารประจำมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย มีความห่วงใยในสุขภาพและตระหนักถึงความปลอดภัยของบัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านอย่างสูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 จึงออกประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ไปก่อน โดยจะประกาศให้ทราบทันทีที่สามารถกำหนดวันได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564

Comments are closed.