การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ CO-VID 2019 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 7) แล้วนั้น และมีประกาศเพิ่มเติมของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค CO-VID 2019 ในหลายพื้นที่โดยมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เป็นสำคัญ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยให้คณาจารย์ประจำวิชาจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ โดยดำเนินการจัดสอบกลางภาค ตามกำหนดการ ดังนี้
กำหนดวันสอบกลางภาค
วันที่ 16 – 24 มกราคม พ.ศ.2564 วันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 26 มกราคม – 16 มีนาคม 2564 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์  W
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่
ประกาศเมื่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564

Comments are closed.