การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

(IC3 Spark Certification)

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มกราคม พ.ศ.2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
1.ชำระค่าลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 1,500 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
2.เมื่อแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักทะเบียนฯ จะดำเนินการลงทะเบียนและจัดส่งใบลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษากลับทาง Email
3.ตารางการอบรมและทดสอบสมรรถนะดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มที่กิจกรรมวันที่เวลาจำนวน
ICT6401อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่1 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6402อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่8 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6403อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่15 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6404อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่22 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6405อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่8 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6406อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนฯ20 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6407อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนฯ21 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6408อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนฯ22 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
**หมายเหตุ**
1.อบรมวันละ 2 ห้อง ห้องละ 20 คน รวม 40 คน
2.อบรม เวลา 09.00 – 16.00 น. และ สอบ เวลา 16.00 – 17.00 น.
3.วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ห้อง 516) 
ประกาศเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2564

Comments are closed.