ปฏิทินการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 009/2564
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
…………………………………….
          เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่
1 มีนาคม – 13 มิถุนายน 25641 มีนาคม – 18 มิถุนายน 2564
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
6 – 13 มิถุนายน 25646 – 13 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
 8 – 10 มิถุนายน 25648 – 10 มิถุนายน 2564
เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
11 – 13 มิถุนายน 256411 – 13 มิถุนายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่13 มิถุนายน 2564*13 มิถุนายน 2564*
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/256415 มิถุนายน 256419 มิถุนายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับเงินคืน
22 มิถุนายน 256422 มิถุนายน 2564
ประชุมปิดรายวิชา/ยุบกลุ่มเรียน23 มิถุนายน 2564*23 มิถุนายน 2564*
วันสุดท้ายของการยื่นขอลาพักการศึกษา15 กรกฎาคม 256415 กรกฎาคม 2564
วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจาก
ไม่ลงทะเบียนเรียนและมิได้ลาพักการศึกษา
16 กรกฎาคม 256416 กรกฎาคม 2564
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/256414 – 22 สิงหาคม 2564
(ยกเว้นวันที่ 16 สิงหาคม 2564)
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
22 สิงหาคม 256422 สิงหาคม 2564
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ14 – 29 สิงหาคม 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W
3 ตุลาคม 2564  3 ตุลาคม 2564  
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา5 – 31 ตุลาคม 2564*5 – 31 ตุลาคม 2564*
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/256415 – 24 ตุลาคม 2564
(ยกเว้นวันที่ 18 ตุลาคม 2564)
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ15 – 26 ตุลาคม 2564
วันปิดภาคเรียนที่ 1/256427 ตุลาคม 256427 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการเรียน30 ตุลาคม 256430 ตุลาคม 2564
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I13 พฤศจิกายน 256413 พฤศจิกายน 2564
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่
1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 25641 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
31 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 256431 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
2 – 4 พฤศจิกายน 25642 – 4 พฤศจิกายน 2564
เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
5 – 7 พฤศจิกายน 25645 – 7 พฤศจิกายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่7 พฤศจิกายน 2564*7 พฤศจิกายน 2564*
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/25649 พฤศจิกายน 256413 พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับเงินคืน
16 พฤศจิกายน 256416 พฤศจิกายน 2564
ประชุมปิดรายวิชา/ยุบกลุ่มเรียน17 พฤศจิกายน 2564*17 พฤศจิกายน 2564*
วันสุดท้ายของการยื่นขอลาพักการศึกษา9 ธันวาคม 25649 ธันวาคม 2564
วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจาก
ไม่ลงทะเบียนเรียนและมิได้ลาพักการศึกษา
11 ธันวาคม 256411 ธันวาคม 2564
วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบัน
เป็นมหาวิทยาลัย
27 ธันวาคม 256427 ธันวาคม  2564
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/25648 – 16 มกราคม 2565
(ยกเว้นวันที่ 10 มกราคม 2565)
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
16 มกราคม 256516 มกราคม 2565
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ8 – 23 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W
27 กุมภาพันธ์ 256527 กุมภาพันธ์ 2565
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา1 – 27 มีนาคม 25651 – 27 มีนาคม 2565
วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย8 มีนาคม 25658 มีนาคม 2565
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/256412 – 20 มีนาคม 2565
(ยกเว้นวันที่ 14 มีนาคม 2565)
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ12 – 22 มีนาคม 2565
วันปิดภาคเรียนที่ 2/256423 มีนาคม 256523 มีนาคม 2565
ประกาศผลการเรียน26 มีนาคม 256526 มีนาคม 2565
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I9 เมษายน 25659 เมษายน 2565
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่ 1/2565
เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
27 มีนาคม – 3 เมษายน 256527 มีนาคม – 3 เมษายน 2565
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
29 – 31 มีนาคม 256529 – 31 มีนาคม 2565
เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
1 – 3 เมษายน 25651 – 3 เมษายน 2565
วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน/25645 เมษายน 25659 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับเงินคืน
8 เมษายน 25658 เมษายน 2565
ประชุมปิดรายวิชา/ยุบกลุ่มเรียน9 เมษายน 2565*9 เมษายน 2565*
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
3 พฤษภาคม 25653 พฤษภาคม 2565
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา17 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 256517 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W
22 พฤษภาคม 256522 พฤษภาคม 2565
สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน/256427 – 29 พฤษภาคม 2565
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ27 – 31 พฤษภาคม 2565
วันปิดภาคเรียนฤดูร้อน/25641 มิถุนายน 25651 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการเรียน4 มิถุนายน 25654 มิถุนายน 2565
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I18 มิถุนายน 256518 มิถุนายน 2565
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันหยุดประจำปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564วันปิยมหาราช
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564วันสิ้นปี
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565วันขึ้นปีใหม่
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565วันจักรี
วันพุธ – ศุกร์ที่ 13-15 เมษายน 2565วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565  วันแรงงานแห่งชาติ
วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565      วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565    วันพืชมงคล
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

Comments are closed.