การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2563

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 2/2563 (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 16 มีนาคม – 11 เมษายน พ.ศ.2564
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
1.นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับปริญญาตรี สทป.08 และระดับบัณฑิตศึกษา สทป.09) และแบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ที่สำนักทะเบียนฯ
2.นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
      2.1 ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน   6  แผ่น
      2.2 สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม  จำนวน   2  ฉบับ
      2.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1  ฉบับ
3.นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ (ตามเอกสารจากข้อ 2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา, หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
4.นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ยื่นต่อสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
5.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปที่ฝ่ายการเงินเพื่อชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกป.บัณฑิต
5.1 ค่าปัจฉิมนิเทศ500
5.2 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต3,6004,5006,0005,000
5.3 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย100100100100
5.4 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
5.5 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย100100100100
5.6 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
5.7 ค่าเข็มวิทยฐานะ150150150150
5.8 ค่าใบปริญญาบัตร500500500500
5.9 ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต250250250250
5.10 ซองเอกสารพร้อมค่าจัดส่ง35353535
รวม5,4355,8357,3356,335
6.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 5 ยื่นต่อฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
7.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 6 ยื่นต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ ขอสำเร็จการศึกษา
8.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ
9.หลักสูตรส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว คืนสำนักทะเบียนฯ
10.สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบรายชื่อและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการ
11.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
**หมายเหตุ**
  • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารยื่นขอสำเร็จการศึกษาให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับล่าช้า**)
  • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนฯด้วยตนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาสมบูรณ์
  • นักศึกษาที่เคยยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่
  • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564

Comments are closed.