การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปตามกำหนด
จึงขอแจ้งนักศึกษาที่มีการสอบปลายภาค ในวันที่ 10 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบการจัดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์
โดยนักศึกษาสามารถติดตามรูปแบบการสอบได้ที่อาจารย์ผู้สอน

กำหนดวันสอบปลายภาค ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่

  • วันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ.2564 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
  • วันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน และ 10 เมษายน พ.ศ.2564 วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
  • วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
  • วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 2/2563

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการกำกับการสอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

**อย่าลืม!!! สวมหน้ากากอนามัย และ นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนเข้าห้องสอบ**

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564

Comments are closed.