เรื่องการขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

ประกาศ เรื่องการขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายใน
วันที่ 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ.2564
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
1.นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับปริญญาตรี สทป.08 และระดับบัณฑิตศึกษา สทป.09) และแบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ที่สำนักทะเบียนฯ
2.นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา และยื่นได้ที่ฝ่ายการเงินเพื่อชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกป.บัณฑิต
2.1 ค่าปัจฉิมนิเทศ500
2.2 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต3,6004,5006,0005,000
2.3 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย100100100100
2.4 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
2.5 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย100100100100
2.6 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
2.7 ค่าเข็มวิทยฐานะ150150150150
2.8 ค่าใบปริญญาบัตร500500500500
2.9 ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต250250250250
2.10 ซองเอกสารพร้อมค่าจัดส่ง35353535
รวม5,4355,8357,3356,335
3.นักศึกษานำแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ยื่นต่อฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
4.นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
 • สำหรับระดับปริญญาตรี
  • แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา สทป.08 จำนวน   1  ฉบับ
  • แบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ จำนวน   1  ฉบับ
  • ใบเสร็จค่าขอสำเร็จการศึกษา ฯลฯ จำนวน  1 ฉบับ
  • ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน  6  แผ่น
  • ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียนฯ)  จำนวน  1 ชุด
  • ซองเอกสารสำหรับจัดส่ง Transcript  จำนวน  1 ชุด
 • ระดับ ป.บัณฑิต
  • แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา สทป.09 จำนวน   1  ฉบับ
  • แบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ จำนวน   1  ฉบับ
  • ใบเสร็จค่าขอสำเร็จการศึกษา ฯลฯ จำนวน  1 ฉบับ
  • ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน  6  แผ่น
  • ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียนฯ)  จำนวน  1 ชุด
  • ซองเอกสารสำหรับจัดส่ง Transcript  จำนวน  1 ชุด
 • สำหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  • แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา สทป.09 จำนวน   1  ฉบับ
  • แบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ จำนวน   1  ฉบับ
  • ใบเสร็จค่าขอสำเร็จการศึกษา ฯลฯ จำนวน  1 ฉบับ
  • ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน  6  แผ่น
  • ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียนฯ)  จำนวน  1 ชุด
  • ซองเอกสารสำหรับจัดส่ง Transcript  จำนวน  1 ชุด
  • เอกสารหลักฐานผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์พร้อมบทความ จำนวน  1  ชุด
  • แบบฟอร์มตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมพร้อมผลการตรวจสอบ จำนวน  1  ชุด
  • แบบฟอร์มตรวจสอบภาษาอังกฤษสำหรับงานนิพนธ์ จำนวน  1  ชุด
  • บทคัดย่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) จำนวน  1  ชุด
5.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ยื่นต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ ขอสำเร็จการศึกษา
6.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ
7.หลักสูตรส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว คืนสำนักทะเบียนฯ
8.สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบรายชื่อและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการ
9.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารยื่นขอสำเร็จการศึกษาให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนฯด้วยตนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาสมบูรณ์
 • นักศึกษาที่เคยยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564

Comments are closed.