การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 6 – 13 มิ.ย. 2564 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
 • วันที่ 8 – 10 มิ.ย.2564 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564) 
 • วันที่ 11 – 13 มิ.ย.2564  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 15 มิ.ย.2564 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
 • วันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค.2564 ช่วงยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน)
 • วันที่ 22 มิ.ย.2564 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 13 ส.ค. – 3 ต.ค.2564 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W

**ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด**

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
 1. นักศึกษา เข้าเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล (https://reg.neu.ac.th)
 2. นักศึกษา เข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล
 3. ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
 4. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
 5. นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
  1. กรอกรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน (ตัวอักษรต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น GE10101)
  2. คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
  3. ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
  4. นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  5. เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
  6. ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
 1. ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE
 2. หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2564

Comments are closed.