แจ้ง QR CODE เพื่อเข้ากลุ่ม Line ในรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน ภาคเรียนที่ 1/2564

ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Comments are closed.