ประกาศการเลื่อนการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

ประกาศเลื่อนการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

(IC3 Spark Certification)

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงขอแจ้งเลื่อนตารางการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ดังนี้
กลุ่มที่จากวันที่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาห้องหมายเหตุ
05วันเสาร์ที่ 17 ก.ค.2564วันเสาร์ที่ 28 ส.ค.256409.00 – 17.00 น.Lab 2
06วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค.2564วันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค.256409.00 – 17.00 น.Lab 2
07วันจันทร์ที่ 19 ก.ค.2564วันจันทร์ที่ 30 ส.ค.256409.00 – 17.00 น.Lab 1
08วันจันทร์ที่ 19 ก.ค.2564วันจันทร์ที่ 30 ส.ค.256409.00 – 17.00 น.Lab 3
09วันเสาร์ที่ 31 ก.ค.2564วันเสาร์ที่ 4 ก.ย.256409.00 – 17.00 น.Lab 2
10วันอาทิตย์ที่ 1 ส.ค.2564วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ย.256409.00 – 17.00 น.Lab 2
11วันจันทร์ที่ 2 ส.ค.2564วันจันทร์ที่ 6 ก.ย.256409.00 – 17.00 น.Lab 1
12วันจันทร์ที่ 2 ส.ค.2564วันจันทร์ที่ 6 ก.ย.256409.00 – 17.00 น.Lab 3
13วันเสาร์ที่ 7 ส.ค.2564วันเสาร์ที่ 11 ก.ย.256409.00 – 17.00 น.Lab 2
14วันอาทิตย์ที่ 8 ส.ค.2564วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย.256409.00 – 17.00 น.Lab 2
15วันจันทร์ที่ 9 ส.ค.2564วันจันทร์ที่ 13 ก.ย.256409.00 – 17.00 น.Lab 1
16วันจันทร์ที่ 9 ส.ค.2564วันจันทร์ที่ 13 ก.ย.256409.00 – 17.00 น.Lab 3
17วันเสาร์ที่ 28 ส.ค.2564วันเสาร์ที่ 18 ก.ย.256409.00 – 17.00 น.Lab 2
18วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ย.2564วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ย.256409.00 – 17.00 น.Lab 2
19วันจันทร์ที่ 6 ก.ย.2564วันจันทร์ที่ 20 ก.ย.256409.00 – 17.00 น.Lab 1
20วันจันทร์ที่ 6 ก.ย.2564วันจันทร์ที่ 21 ก.ย.256409.00 – 17.00 น.Lab 3
** วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ COVID-19 **
ประกาศเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

Comments are closed.