๐เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ

 • หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา เข้าสู่การศึกษาในระบบ 2545 Download
 • ข้อแนะนำเกี่ยวแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา Download
 • สรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  Download
 • มาตรฐานการอุดมศึกษา Download
 • การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549  Download
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548  Download
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  Download
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  Download
 • แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  Download
 • ระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546  Download
 • แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  Download
 • แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2542   Download
 • สรุปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย   Download
 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   Download
 • มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(ม.ค.อ.)  Download
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553  Download
 • มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  Download

Comments are closed.