ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

  • เรื่อง การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

1.เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
2.เรื่อง การยื่นขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2562
3.เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
4.เรื่อง การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
5.เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562