หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับปริญญาตรี

 1. คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเงินและการลงทุน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 4. คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ระดับปริญญาโท

 1. คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 3. คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ระดับปริญญาเอก

 1. คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 2. คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำการศึกษา
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 1. คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู