ประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาล โดยศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศสถานการณ์ (COVID-19) ให้มีมาตรการควบคุมสูงสุดในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารประจำมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย มีความห่วงใยในสุขภาพและตระหนักถึงความปลอดภัยของบัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านอย่างสูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 จึงออกประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ไปก่อน โดยจะประกาศให้ทราบทันทีที่สามารถกำหนดวันได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
จึงประกาศให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 มกราคม 2564

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องรับบริการที่มหาวิทยาลัย
ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ตรวจวัดอุณหภูมิหน้าประตูทางเข้า และลงชื่อการใช้บริการทุกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 043-222959 – 61
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 15 – 22 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาใหม่ 2563 ติดต่อรับคู่มือนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนฯ)
 • วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563) คลิกที่นี่
 • วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2563  ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต (มีค่าปรับ)
 • วันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2563  ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชาล่าช้า ทางอินเตอร์เน็ต (มีค่าปรับ)
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563 ช่วงยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน)
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน
 • วันที่ 26 มกราคม – 16 มีนาคม 2564 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W

**ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด**

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่อง การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 2
คลิก!! ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ 30 – 31 ต.ค.2563 นักศึกษาสามารถติดต่อรับบัตรได้ที่
บริเวณหน้าห้องสำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่ เวลา 9.30 – 17.00 น.
หรือ ระหว่างนี้สามารถนำบัตรประชาชนแสดงตนขอรับบัตร
ที่ ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เวลา 10.30 – 20.00 น.
** กรณีไม่สามารถเดินทางมารับได้ตามวันเวลาที่กำหนด**
**ให้ติดต่อรับที่ ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ** 

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 1
คลิก!!ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ 16 – 18 ต.ค.2563 นักศึกษาสามารถติดต่อรับบัตรได้ที่
บริเวณหน้าห้องสำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่ เวลา 9.30 – 17.00 น.
*โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา*
** กรณีไม่สามารถเดินทางมารับได้ตามวันเวลาที่กำหนด**
**ให้ติดต่อรับที่ ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ** 
**ส่วนรอบการถ่ายบัตรนักศึกษาช่วงเดือน ก.ย.- ต.ค. 63 จะแจ้งวันรับบัตรนักศึกษาให้ทราบอีกครั้ง**

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดวันสอบกลางภาค ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่
 • วันที่ 31 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2563
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 1/2563

**อย่าลืม!!! สวมหน้ากากอนามัย และ นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนเข้าห้องสอบ**

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่
ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย
1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน
ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้
2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง
2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น
2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี
2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง
2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้
ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที
3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ
3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ
ประกาศเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563

การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ เรื่องยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1/2563

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 1/2563 (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 14 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
1.นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
1.1 ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน   6  แผ่น
1.2 สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม  จำนวน   2  ฉบับ
1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1  ฉบับ
2.นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (สทป.08) และแบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ที่สำนักทะเบียนฯ
3.นักศึกษายื่นแบบฟอร์ม (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ (ตามรายละเอียด หน้า1) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา, หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
4.นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ยื่นต่อสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
5.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปที่ฝ่ายการเงินเพื่อชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ายการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิต
5.1 ค่าปัจฉิมนิเทศ 500
5.2 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,600 4,500 6,000 5,000
5.3 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย 100 100 100 100
5.4 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ 100 100 100 100
5.5 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย 100 100 100 100
5.6 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 100 100 100 100
5.7 ค่าเข็มวิทยฐานะ 150 150 150 150
5.8 ค่าใบปริญญาบัตร 500 500 500 500
5.9 ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต 250 250 250 250
5.10 ซองเอกสารพร้อมค่าจัดส่ง 35 35 35 35
รวม 5,435 5,835 7,335 6,335
6.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 5 ยื่นต่อฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
7.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 6 ยื่นต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ ขอสำเร็จการศึกษา
8.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ
9.หลักสูตรส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว คืนสำนักทะเบียนฯ
10.สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบรายชื่อและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการ
11.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารยื่นขอสำเร็จการศึกษาให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนฯด้วยตนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการแจ้งจบ
 • นักศึกษาที่เคยยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563

การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ เรื่องการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดวันสอบกลางภาค
 • วันที่ 22-30 สิงหาคม พ.ศ.2563วันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
 • วันที่ 1 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์  W
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่

**อย่าลืม!!! นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนเข้าห้องสอบ**

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่
ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย
1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน
ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้
2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง
2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น
2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี
2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง
2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้
ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที
3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ
3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ
ประกาศเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ปฏิทินการลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 -4)
 • วันที่ 9 – 28 มิ.ย.2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ทางออนไลน์หรือวิธีอื่นๆขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษา) เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
 • วันที่ 23 – 25 มิ.ย.2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่
 • วันที่ 26 – 28 มิ.ย.2563  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 26 – 30 มิ.ย.2563  ลงทะเบียนเรียนล่าช้าทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 1 – 31 ก.ค.2563 ช่วงยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน)
 • วันที่ 7 ก.ค.2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 •  วันที่ 14 ก.ค.2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน
 • วันที่ 1 ก.ย. – 11 ต.ค.2563 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
 • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th

neu_pay_1

 

neu_pay_2

ประกาศเมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

 

การยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2562

ประกาศ เรื่องยื่นขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนฤดูร้อน/2562

วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ.2563

ทางอินเตอร์เน็ตผ่าน Web Site ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการยื่นขอผู้สำเร็จการศึกษา ยื่นขอสำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่ 
1.วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563   เปิดรับยื่นขอสำเร็จการศึกษาทางเว็บไซต์  อ่านขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
2.วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563  ชำระค่าขอสำเร็จการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร วิธีการชำระเงิน
3.จัดส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Print จากระบบฯ) พร้อมแนบหลักฐานทั้งหมดและรูปชุดครุยวิทยฐานะ (จำนวน6รูป) ส่งทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2563   
ส่งมาได้ที่>>>สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 (วงเล็บมุมซองว่า “ส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา 3/2562”)
หรือ ส่งด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย สำนักทะเบียนฯ เปิดให้บริการทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 09.30 – 16.3o น. เท่านั้นค่ะ
4.สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลการยื่นขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและส่งข้อมูลไปยัง สาขาวิชา/คณะ สำนักวิทยบริการ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี เพื่อตรวจสอบตามลำดับ
5.นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอสำเร็จการศึกษาทางเว็บไซต์ (เมนูตรวจสอบสถานะการยื่นจบการศึกษา)
ประกาศเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563