ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา GE10305 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ Sec.02 และ 0002202 ภาษาอังกฤษ 4
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

Line0002202

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาวรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

LineGE10203

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา BU15108 เศรษฐศาสตร์มหภาค

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา BU15108 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

LineBU15108

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบัญชีชั้นต้น 2

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา BU11102 การบัญชีชั้นต้น 2

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา BU11102 การบัญชีชั้นต้น 2
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้
LineBU11102

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา GE10305 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

LineGE10305

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสถิตยศาสตร์

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสถิตยศาสตร์

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา 2003201 และ EN14201 สถิตยศาสตร์
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

LineStatics

 

การยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ เรื่องยื่นขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2562

สามารถดำเนินการได้ใน วันที่ 9 – 22 เมษายน พ.ศ.2563

ทางอินเตอร์เน็ตผ่าน Web Site ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการยื่นขอผู้สำเร็จการศึกษา ยื่นขอสำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่ 
1.วันที่ 9 – 22 เมษายน 2563   เปิดรับยื่นขอสำเร็จการศึกษาทางเว็บไซต์ http://graduate.neu.ac.th  อ่านขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
2.วันที่ 9 – 22 เมษายน 2563   ชำระค่าขอสำเร็จการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร วิธีการชำระเงิน
3.จัดส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Print จากระบบฯ) พร้อมแนบหลักฐานทั้งหมดและรูปชุดครุยวิทยฐานะ (จำนวน6รูป) ส่งทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563   
ส่งมาได้ที่>>>สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 (วงเล็บมุมซองว่า “ส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา 2/2562”)
หรือ ส่งด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย สำนักทะเบียนฯ เปิดให้บริการทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 10.30 – 15.oo น. เท่านั้นค่ะ
4.วันที่ 23 – 30 เมษายน 2563   สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลการยื่นขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและส่งข้อมูลไปยัง สาขาวิชา/คณะ สำนักวิทยบริการ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี เพื่อตรวจสอบตามลำดับ
5.นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอสำเร็จการศึกษาทาง Web Site : http://graduate.neu.ac.th
ประกาศเมื่อ วันที่ 7 เมษายนพ.ศ.2563

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2562

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ฉบับที่ 2 (อ่านประกาศเพิ่มเติม…) 

ให้จัดการเรียนการการสอนและการสอบ แบบออนไลน์ (Online)

หรือรูปแบบอื่นๆสามารถติดตามการเรียนและการสอบ

ได้จากอาจารย์ผู้สอน

กำหนดวันสอบปลายภาค
  • วันที่ 21 – 29 มีนาคม พ.ศ.2563 วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
  • จัดการสอบปลายภาค แบบ Online หรือรูปแบบอื่น สามารถติดตามการสอบได้จากอาจารย์ผู้สอน
  • วันที่ 28 มกราคม – 15 มีนาคม พ.ศ.2563 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์  W
  • วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 ประกาศผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ต

**อย่าลืม!!! นำบัตรนักศึกษาเข้าห้องสอบ**

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่
ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย
1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน
ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้
2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง
2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น
2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี
2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง
2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้
ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที
3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ
3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ
ประกาศเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2563

การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ เรื่องการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2562

กำหนดวันสอบปลายภาค
  • วันที่ 18 – 26 มกราคม พ.ศ.2563วันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
  • วันที่ 28 มกราคม – 15 มีนาคม พ.ศ.2563 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์  W
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่

**อย่าลืม!!! นำบัตรนักศึกษาเข้าห้องสอบ**

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่
ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย
1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน
ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้
2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง
2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น
2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี
2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง
2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้
ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที
3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ
3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ
ประกาศเมื่อ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563